Екипът на нотариалната кантора на нотариус Сергей Янков предлага високо ниво на компетентност, юридическа прецизност и сигурност в нотариалната дейност. Наша мисия, отговорност и ангажимент е да обслужваме клиентите ни професионално, при пълна конфиденциалност и гаранция за качество

Навигация

Русский Русский

ДЕЙНОСТ НА НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА

С оглед на огромната отговорност и доверие, които държавата е гласувала на нотариуса, неговата дейност е строго регламентирана от закона, като при изпълнение на служебните си задължения нотариусът има качеството и статута на длъжностно лице, по смисъла на закона.

Дейността на нотариалната кантора на нотариус Сергей Янков се разделя на две групи:

 1. Първата група включва УДОСТОВЕРИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ на нотариуса, произтичаща от удостоверителната функция, възложена му от държавата и регламентирана от закона. Тази дейност включва правото и задължението на нотариуса относно:
 • съставяне, прочитане и удостоверяване (извършване) на нотариален акт за различни видове сделки с недвижим имот: продажба, дарение, замяна, ипотека, учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.;
 • съставяне и подписване на констативен нотариален акт за признаване на собственост, на база представени документи, удостоверяващи наличието на правото на собственост;
 • извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и наличие на доказано давностно владение и съставяне и подписване на нотариален акт за признаване правото на собственост, на базата на събраните доказателства от извършената проверка;
 • приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа;
 • съставяне и подписване (извършване) на нотариално завещание;
 • обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание;
 • изготвяне и извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание;
 • изготвяне на проекти и връчване на нотариални покани;
 • съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на извършени от тях действия или направени изявления;
 • удостоверяване на верността на преписи от документи;
 • удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от клиента или изготвени от нотариуса документи: пълномощно, декларация, разписка за сума, гаранция, запис на заповед, молба за ипотека, искане за заличаване на ипотека, различни договори (за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем и др.);
 • извършване на други удостоверявания, възложени му от закона.
 1. Втората група е свързана с първата и до голяма степен отразява частния характер на професията нотариус (дейност като юридически съветник и консултант). Това са т. нар. ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ на нотариуса. Към тях спадат:
 • писмени и устни консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
 • правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
 • преглеждане и изготвяне на проектодокументацията при придобиване или отчуждаване на имот или вещни права върху имот;
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи, (пълномощни, декларации, протоколи, нотариални завещания и др.);
 • посредничество при изясняване волята на страните;
 • набавяне на справки, документи, книжа и други;
 • управление на имущество;
 • изпълнение на завещание.